Milieu

Dé ecologisch verantwoorde bodemversterking met optimale waterdoorlaatbaarheid

Architecten, ingenieurs en ontwerpers zijn zich steeds meer bewust van het belang om juist die verhardingen te gebruiken die samen met waterbeheer en groen de juiste combinatie vormen voor een duurzame en ecologische toepassing.

Waarom is het beter voor het milieu om te kiezen voor het gebruik van bodemplaten dan voor verzegeling van het oppervlak d.m.v. klinkers, asfalt of beton?

Indien er gekozen wordt voor asfalt, beton of klinkers, dan is dit een ingreep die (catastrofale) gevolgen heeft voor het ecologisch evenwicht en het milieu. Hierbeneden leest u enkele belangrijke argumenten om voor een waterdoorlaatbare bodemversteviging te kiezen.

Hoogwatergevaar

Neerslag kan niet meer langzaam door de bodem worden opgenomen. Dit wordt namelijk afgevoerd via het afwateringsysteem, dat rechtstreeks leidt naar kanalen en rivieren die daardoor overstromen.

De nieuwvorming van grondwater wordt enorm belemmerd

Doordat regenwater niet meer de mogelijkheid krijgt om op natuurlijke wijze door de ondergrond te worden opgenomen, ontstaat er verdroging en verlaging van de grondwaterstand.

Wateroverlast door overbelaste rioleringssystemen

Het regenwater moet geheel worden afgevoerd door de rioleringssystemen. Bij hevige regenbuien veroorzaakt dit regelmatig wateroverlast en overstromingen, omdat rioleringssystemen vaak over onvoldoende capaciteit beschikken.

Een enorme kostenpost door aanleg van afwateringsystemen

Regenwater moet op steeds meer plaatsen worden opgevangen om overloop en overlast te beperken, wat enorme onnodige kosten met zich meebrengt. Afwateringsystemen moeten onderhouden en aangelegd worden op plaatsen waar dat anders niet nodig zou zijn.

Neerslag wordt afvalwater

Ondanks vele toepassingsmogelijkheden loopt neerslag, zonder deze effectief te gebruiken, weg in ons afwateringsysteem.

Klimaatverandering

Door verzegeling van het oppervlak ontstaat er op veel plaatsen een zogenaamd stadsklimaat. Het verharde bodemoppervlak houdt meer warmte vast, waardoor vooral in de zomermaanden de afkoeling wordt tegengehouden.

Beïnvloeding van de bodemruimte

De water- en zuurstofhuishouding in de bodem worden ernstig verstoord, waardoor bodemorganismes uitsterven. Schadelijke stoffen uit de lucht en het water worden niet meer door de bodem vastgehouden, maar rechtstreeks in het oppervlaktewater geloosd.

Reducering van de leefruimte voor planten en dieren

Biotopen worden vernietigd en gevoelige soorten worden verdrongen door andere soorten die zich wel kunnen aanpassen.

Deze situaties worden in dichtbevolkte gebieden alleen maar versterkt. Juist daar waar de waterbehoefte het grootst is, vormt zich steeds minder grondwater.

CONCLUSIE

Het vrijmaken van het bodemoppervlak is absoluut noodzakelijk, opdat de bodem het regenwater weer kan absorberen en het natuurlijke evenwicht wordt hersteld. Dit werkt kostenbesparend, is beter voor het milieu en zorgt voor minder overlast.